is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORDRECHTS GEDENKBOEK. 7$

ftantelyk verzoek dat Uw Ed. Groot Mog. aan de Regeering der voorfz. Stad gelieven aan te fchryven en te gelasten, om naar oüd gebruik de op hande zynde Nominatie van Burgemeesteren aan ons ter Electie toe te zenden; en die zaak door de voorfz. nieuwigheid nier te btengen buiten haar geheel, ofte ons uit de exercitie vart ons wettig recht en deugdelyke posfesfie te flooten; ter tyd en wylen wy geleegenheid zullen gehad hebben, omgaan Uw Ed. Groot Mog. de notoire ongefundeerdheid der voorfz by de meerdetheid genoome Refolutie, direcl ftrydende tegens de Rechten en Prerogativen van den Rifltadhouder van Holland te doen zien " en te demotiftreeien; laatende de kortheid des tyds, die ons overig is, tusichen dit en de aanftaande verandeting der Burgemeesteren niet toe, om de gronden , waar op de voorfz. Rechten en Praïrogativen met opzigt tot de voorfz. door ons te doene Electie berusten, naar behooren, en overeenkomftig de importantie der. zaak te deduceeren.

Wv vertrouwen van de equiteit en regtvaardigheid van Uw Edele Groot Mog. dat hoogstdezelve niet zullen toelaaten, dat wy, zonder alvoorens in onze defenfie te zyn gehoord, dadelyk werden ontzet van een Recht, het geen onder anderen op de duidelyke woorden van Uw Ed. Groot Mog. Oftroij van 1674 is gegtond, en het geen niet alleen wyle onze Heer Vader, maar ook onze Viouwe Moeder als Gouvernante en Voogdesfe, en vervolgens Uw Ed. Groot Mog. als waatneemende de Voogdy over ons geduurende onze minderjaarigheid, en laatstelyk wy zeiven, ongeinterrumpeerd rot hier toe geoeffend hebben. Waar meede}

Edele Groot Mogende Heeren, byzondere goede Vrinden!

Wy beveelen Uw Ed. Groot Mog. in Gods heilige protectie. Onderftond*

Uwer Ed. Groot Mog. Dienstwillige Dienaar. Was geteekent, W. Pr. van Orangb,

Langer ftond, Ter Ordonnantie van Op het LOO Zijne Hoogheid, den 21 Maart Gecontrafigneert.

1786. T. J. De Larrey.

11. dee&. F Wasr