is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1Ö4 MENGELWERK VAN HET

zoonlyk te moeren waarneemen, op verbeurten vari een boete van drie Gulden boven de Ordinaire boete van abfentie voor iedere reis, dar minder als driemaal ter wagt zullen zyn geweest, zullende de abfentie buiten de Srad alleen van de boeten excufeeren de Schippers en hunne knegts. die dadelyk met hunne vaartuigen afwezig zuilen zyn geweesr,

AANMERK ING.

Ieder Wagt doende perfoon zal een man hem in rang gelyk zynde uit zyn Compagnie in zyne plaats mogen zenden, ionder dat een Officiers Vertrekje in eenige aanmerking zal koomen, terwyl de Officieren zulks mede zullen kunnen doen.

Deze fchikking koomt ons billyk voor , doordien' den minflen burger in dezen geen minder éer moét werden bewezen dan zyn zogenaaniden meerderén , terwyl het den meerderen geene g'rooter moeite moet kosten dan zyn zogenaamden minderen, om zyn Wagttedoen waarneemen. En zyn "er die zig het genot van eene vriendfehappelyke of burgerlyke samenleving op de Nagtwagt door een ikgt gedrag onwaardig maaken, dat men hen flrafle. Zyn 'er die door tegenfpoet ofte wel anders in den rey der behoeftige of ongelukkige, of ook wel veragtzaame ge. field zyn, of ve'rdienen gefield te worden ? Dat men hen ontflaa en Wagt vry verklaare.

Nog merken wy op dit Art. aan, dat wanneer men door ziekte belet wierd de wagt te kunnen waarnemen, en zulks door atteftarie van Doctoren of Chixurgyns te bewyzen of wel bewezen is, dat men als dan niet in de noodzaaklykheid moest zyn , om zyn wagt door een man te doen vervangen ol waarneemen, om reden, dat niemand gehouden is voor een ander de wagt waar te neemen, en men in gelegenheid zou kunnen koomen, dat men in weerwil van alle vriendelyk aanzoek, het welk reeds meermaalcn gefchiedis, niemand in zyn plaats zou kunnen krygen.

XV,

ï)e Burgers ter wagt, ofte by andere gelegentheden, in de Wapenen komende zullen motten 'zyn voorzien van een bekwame Snaphaan mer een Bajonet, korte Sabel en Patroontas hangende aan een bandelier; de

Ser-