Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£5^4 MENGELWERK VAN HET

Zaak in ?t gemeen veel nadeel moet worden toegebragt ; en vermids de Gilden eerst regt pver een Zaak kunnen oordeelen, indien zij huq van meer dun eene zijde word voorgeleid , zo vleije ik mij , dat de Heeren dc goedheid wel zullen gelieven te hebben , deze aanmerkingen een plaats in hun géagt Gedenkboek te vergunnen, en mij daar door de moeite te fpaaren , pni de zclven andermaal uittefchrijven, ten einde ze elders te kunnen plaatfen: de Heeren kunnen verzekerd zijn , dat wij dit in deeenter termen zullen doen dan zeer veeje hunner Correspondenten. Dog ter Zaake,

Een Oud Deken van het * * * Gilde gelieft zig op pag. 289 aldus uittedrukken, „ daar be„ ftaat nog een Collegie, het welk de grondvest „ uwer waare Vrijheid is in enkelen naam , ik ?, meen, dat vap Mannen van Veertigen , Zij« i, die zig tegenswoordig met dien naam laaten' „ noemen, zijn geen wettige Leden van 'tzelve „ meer, zij zijn Ufurpateurs, geen een hunuer „ van de eerfte tot de laatfte is 'er naar den „ Eisch uwer onverbrekelijke Privilegiën ingeko„ men enz." — Dit laat zig zeer gemakkelijk ter neder ftellen Heer Oud-Deken; doch laaten wij toetfen of uwe zogenaamde bewijzen de proef kunnen tloorftaan. Alvoorens zal het nodig zijn u te doen opmerken, dat de Stad van Dordrecht en deszelfs Poorteren , in den jaare 1478 van Maximiliaan en Maria * hebben verkreegen een Ecuwigduurend Privilegie, waar.'bij Hem vergunt werdt, om op die tijd Veertig Perfoonen te mogen aanftellen, die ter zijner tijd eene Nominatie yan Schepenen moesten maaken, en zo het ge-!

beur*.

* Zie E,alcn pag. 531.

Sluiten