Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORDRECHTS GEDENKBOEK. 453

Dat'daar en-boven, zodanige totale disfolutie van dit Collegie Wel verre van eenig goed uit te werken, naar bet oordeel van den Ondergeteekende, in haaren aart en nacuur gefchikt zouden zijn, toe het introduceeren van een volflrekte regeeringloosheid binnen deeze Stad. Immers dat bij het Privilegie van Maximiliaan en Maria ten rapporte geallegueerd , de aanftelling van veertig Perfoonen wel is' gedemandeerd en overgelaatenaan de Steede van Dordrecht, en de Poorteren en Inwoonders van dezelve, dog niec anders dan vóór die eenige en eerfte reize (of gelijk de woorden dier Handvest luiden, nu en jegenswoordig,) en dat gevolglijk de disfolutie daar zijnde, het zeer bedenkelijk zouden kunnen worden, !of. dezelve Poorters en Inwoonders tot de aanltelling van veertig nieuwe Perfoonen, zonder nadere an fpeciale authorifatie van den Souverain wel zoude gereekend worden bevoegd te zijn : geduurende welke differenten, geen Collegie van Veertigen zouden exfteeren, geen nominatie van Scheepenen zouden kunnen geformeert worden, en alles alzo zoude uftloopen, op een totale desordre en confufie, waar van de gevolgen niet dan met fchrik kunnen worden te gemoet gezien.

En dat eindelijk de onbeltaanbaarheid van de propofitie in quaescie nog te meer in 't oog loopt, wanneer dezelve befchouwd word in het. verband, waar in dezelve door zommige Leeden is geproponeerd; om, namelijk, dan eerst effect te forteeren, wanneer vooraf het uitgebragc Rapport in eene Refolutie zoude zijn geconverteerd, dac is wanneer de Leeden conform den

in-

Sluiten