Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BORDREfjHTS GEDENKBOEK 3!

Art. 66. Aan ieder der Manfchappen zullen twee verzeegelds Pakjes genommerd met de nommer van 'tgeweer, in ieder waar van Zes fcherpe Patroonen, werdén ter hand gefield, en van tijd tot tijd tegen nieuwe verwisfeld worden, welke zij ter Wacht trekkende, benevens een kratzer en twee vuurfteenen in hunne Patroontasfen zullen moeten hebben, en dezelve Pakjes niet dan op ordre van den Commandeerenden Officier mogen los maken of open doen, op verbeurte van drie guldens, waaromtrent elke avond op de Parade, en ieder morgen voor het aftrekken, vifitatie zal gedaan worden door de refpective Sergeanten : ook zal ieder Capitein ten zijnen Huize op een fecure plaats in blikke busfehen. moeten gereed hebben 500 fcherpe patronen tot dienst zijner Compagnie.

Art. 67. De Capiteinen zijn gequalificeerd in Perfoon of door een der Officieren ten allen tijden, ten huize van de Manfchappen hunner Compagnien, en de Majors bij die van hun Bataillön onderzoek te doen, of dezelve behoorlik zijn voorzien van geweer en toebehoren, zullende de gebrekkigen en die weigeren de vifitatie toetelaten, telkens verbeuren drie guldens.

Art. 68. Die bij het ter Wacht komen, optrekken &c. bevonden zal worden niet voorzien te zijn van de Uniforme en Wapenrusting, ieder voor zo verre hij daar toe, uit hoofde van Art. 59—64 gehouden is, zal telkens verbeuren drie guldens, zullende omtrent de Wapenrusting de vifitatie moeten gefchieden bij iedere Wacht, voor het uitgeeven van het Woord, door de Sergeanten, aan wie zulks door dén Commandeerenden Officier zal worden gelast op gelijke boete van drie guldens.' £xer-

Sluiten