Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sgg MENGEL*WERK VAN HET'.

Gecommitteerden van den Outrade, ende aen de felve gecommuniceert het voorf. verfoeck by Huygo Bastiaensfen, ende Daniël Paludanu» beyde voornt. aen fyn Ed. gedaen, ende daer öp by eenige Heeren bericht gedaen Wefende vafi eenige poinften die inde voorf. vergaederinge van de Deeckens in omvraege fouden worden gebracht, is naer deliberatie verftaen de felve poinae te wefen van fodanige nature dat den Hr. Burgem. ende andere Magiftfaten der voorf. ftede over de deliberatien daer op te houden, fonder quetfing van haeren Eedt met en foude connen ftaen, f» maer genoodfaeckt Zoude Wefen de omvraege op foodaemge faeo ken in der felver prefentie gedaen, in haeren coers te ftuyten ende is mitsdien, ende dm meer andere redenen, (aaa) goedgevonden en gerefolveert de voorf. verfochte convocatie, van de gefamentlycke Deeckens af te flaen, ende c Ixcuferen, oock de redenen van defelve refolutie door alle de voorn. Heeren Gecommitteerde Van den Oud-Raede gefamendyck haer Ed. Mog. voor te draegen ende met allen ernst te deduceeren (bbV) fynde oock het felve geweest

van

I ~~ 1 Wanneer wy hier na cis poinéteri zulle* onder, roeken, zullen onze lezeren zien , te men zig hier aan ^hvnheiliKe leugenen fchttldig maakt , cn het grootfte gewéld gebruik de Volkftem en de rechten der Gil-

den te onderdrukken. ,

(aaa-) Waarom vragen wy, ook deze redenen met gemeld ? Denkelyk daarom , om dat die alleen beftonden iri overheerfehing , geweld en willekeur , waar door men alfeswUde veimppen, al wierd het met de grootlte billykheid treëischt of 'zelf afgebeden.

7/Jf) God weet wat men hier Hun Ed. Mog , d.e geert genoegzame kunde van onze conllltutie en Privilegiën konden htbben, heeft wys gemaakt; ware dat met gefchied, zy hadden nooit kunnen toeftemmen in de weigering , dat de Deekenen vergaederden.

Sluiten