is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en staetkundig onderzoek over den tijd wanneer Philips de Tweede [...] opgehouden heeft heer der Vereenigde Nederlanden te zijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

# C 16 ) #

ran Gent was alleen genoeg om den Heere van de ongegrondheid zijner ftellitige te overtuigen, daer wij in 't vorige gedeelte Onzer verhandelinge ten vollen betoogt hebben, dat bij die Pacificatie des Konings magt hier teLande nog erkent wierde, anders zoude dezelve ook nimmer door den Koning geratificeert zijn geworden ; Hier omtrent zal ons Bon nog klaerder overtuigen (11) wanneer hij ons de refolutie van die van Holland op den 29 Maert 1580 in tegenwoordigheid en met concurrentie der Zeeuwen met eenpaerige ftemmen genoomen mededeelt, bij welke zij wcezentlijk befluiten, den Koning te verlaten, zijne Zegelen te verbreeken en bij den eed den Koning voor vijand deezer Landen te verklaeren;

Edoch het is bekend, dat deeze refolutie, waerraede die van Gelderland (II*) hoofdzaekeUjk, uitgezonden nogthans 't verklaeren van den Koning voor vijand, over een komt, niet voor den 26 Julij des volgenden jaere, in een befluit der Algemeene Staten veranderd zijnde ter uitvoer gebragt is, en dus niet voor den tijd der openbare afkondiging van eenige kragt kan gereekent worden. De redenen waerom die «og zoo lang floepende gehouden wierd, zai

moge»

(11) Nederl. Oorlogen, ir D. p. 181. (11*) L. R. 22 Junü 1581.