Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 238)

onderneming kwalyk gedaagde, en de Schepen Welke het op onze W. L Vloot afzond, of veroverd u-ierdcn, of met bebloede hoofden moestén afdeinfen, zou zulks den moed onzer natie nog meer opwakkeren , en den Hollander doen begrypen, dat hy niet kwalyk zoude doen, vol te houoen met eene Natie, die zy gemaklyk kan overwinnen; des dat men op hoop van meerdere overwinningen en betere voordeelen, het oor zoo vaardig aan vreede niet behoeft te verkenen: waar door Engeland wederom zyn oogmerk namentlyk vreede met de Republiek, meer dan ooit zoude verydeld zien.

Wat 'er ook van het tot dus verre gezegde zyn [moge ; hoe zeer men reeden heeft met de protedie nu aan de W. I. Vloot verleend, te vreede te zyn, en s'Lands Vaderen te laudeeren wegens hunne zoo gepaste als omzigtig genomen maatregelen; is het nogthans altyd eene waarheid , dat het te wenfchen geweest ware dat de Marine der Republiek had kunnen gedoogen , dat men in deedc van Fregatten een ten minste dubbel getal zware oorlogsbatter's had kunnen meede zenden, en dat wel bemand met een paar duizend man reguliere troupen als meede voorzien van goede oorlogs ammunitie: Deels om wederom posfesfie te neemen van ons verloren dog door de Franfchen zoo beleefdelyk voor ons heroverd Euftatins en andere VV. Indifche bezittingen , als mede 0111 dezelve te kunnen verdedigen tegen eenen anderen aanval,

Sluiten