Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

039 )

ral, om des niet wederom in 't geval te koemen van mooglyk ten tweede maale aan* Vrankryk verplichtinge te hebben ,• deels, om naa het Volk aan Land gezet te hebben, de eer der Staaten Vlag kragtdaadiger in die Zëen te kunnen handhaven , den Vyand af te weeren, te keer te gaan, ja zelfs afbreuk te doen en fla*gen toe te brengen.

De onlangs genomen befluiten der Staaten van Vriesland, en derzelver Cordaate vaderlandfche taal, ter geleegenheid van derzelver Confent in de petitie van den Staat van oorlog, verdienen waarlyk wel d'erkentenisfe van alle regt geaarde Nederlanderen. Wat heeft men niet te hoopen van Regeerderen die zulke mannen taal ten borde brengen, en duidelyk toonen, dat zy 't gewicht gevoelen van de waardigheden, die zy bekleeden, en de plichten, welken hen daar door zynopgeleid!

Het zyn evenwel die Vriezen alleen niet, die Vaderlands fpreeken, want dezelfde taal wordt thans om ftryd in alle provintien in alle fteeden gelproken, en 't fchynt dat de Vaderlandsliefde

by

Sluiten