is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 448 )

De goede denkbeelden beginnen algemeenier tc worden , Cn het verval onzer marinte aan de eene kant, nu dezelve zich hcrlielt; dé inactiviteit waar méde deezen Oorlog s,cVoerd word, aan den anderen kant, hebben veelen de oogen geopend, van hunne dwalingen doen terug komen , en op hét vsderlandiche fpoor gebragt. De flemme des Volk roept Om verbetering. Alle die het Vaderland lief hebben maken zich diets, dat cr in 't algemeen bellier! onzer marine wezenlyke gebreken plaats hebben , Welke 's Lands weivaart en belang vorderen, dat nagevorscht en gecorrigeert worden.

Aan deeze noodzaaklykheid zyn dan ook toe. te fchryven de Vaderlandfche Propofitien der nooit volpreezen Stad Leyden, der vrye Friezen en dappere Zeeuwen ,■ welken zekerlyk zich deezen regel zullen herinnerd hebben ; dat men in tyden van groot gevaar of zaken van groot gewicht , ook een groote party moet weeten te kiezen , en dus te langdurige aarzeling en te verregaande omzigtigheid eindelyk ophoudt omzigtigheid te zyn. En in de daad ook, in zodanige uitersten, zyn ftoute flappen doorgaans die, welken met het meefla fucces gekroond worden. *

Het oogmerk dus , waar' op men thans uit is, bedoelt , onderzoek te doen nopens ai wat fs Lands Marine betreft en..deszelfs verrich• • tin-