Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 521)

Ëeri'Vorst, die onderdrukkingen toelaat , Verdient zelf den naam van onderdrukker, want zyn ampt en plicht is, daar op onderzoek; te doen, die voor te komen en te ftraffen» Waarom is hy anders Vorst? Waarom is hy met een groote magt bekleed? Eenig en alleen om die ter verdediging van zyn Volk te gebruiken , en voor 't algemeöne welzyn te waken. Niemand zal ook over de zaak anders oordelen, en 't Huk op eene andere wyze bevatten , dan mooglyk de rovers en Vyanden Vin het Volk , en de lievelingen en vleiers , die met de dwaling en het misverftand van hun Meester, hun eigen voordeel tragten te doen.

Het geen de Vorsten in eigen perfoon ver. rigten kunnen 5 moeten zy bezorgen en toezien, da: door anderen wel en behoorlyk word uitgevoerd ,• want een Vorst maakt zig door agteloosheid en verzuim, den naam van braaf en loflyk onwaardig. Hy voert een ampt van zo veel gewigt , dat van' het wel of kwalyk waarnemen dier bediening, het geluk van Land en Onderdanen afhangt. Daarom ook, mag men ieder die her verwaarloost en niet ter harte neemt, mee regt daar toe onbekwaam, of dat ampt onwaardig rekenen.

Wv bekennen het, dat eerlyke en wyze Saatsdienaren, dat mannen van veelband en Vroomheid, fomtyds het gebrek van den Vorst,

Staatsm. Sjïpt. O o zyn

Sluiten