Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5" )

zyn Onver ftand en flaphartigheid vergoeden^ maar hoe zelden gebeurt het , dat zodanig een Vorst zulke brave voorwerpen tot zyne Raden en dienaren kiest! Doorgaans zyn zy van den zelfden aart als de Vorsc, of bedienen zich van deszelfs dwaasheden , om ftradoos hunne ongeregtighedente pleegen, en daarom ook boezemen zy hem in, dat hy zich boven de wetten moet ftellen.

Hunne uitmuntende bekwaamheden om wel te regeren , daar hy mooglyk zelfs weinig kennis van heeft, en ook misfehien geen belang in ftelt, .>, zyn de redenen niet , waar om zyne keuze op hen gevallen is. Doorgaans komt die keuze voort uit een drift, eenige grilligheid, of eenige byzondcre hoedanigheid , daar die voorwerpen zyner gunst en zynes vertrouwen in uitmunten. Somtyds zyn het klugtige zielen , of die hem Mcesteresfen weten op te loopen, of groote Mufikanten ," fterke drinkers \ of fyne en zedige' pylaarbyters. [Om zulke fraaie begaafdheden, deeeiiigfte daar ze op roemen konden, heeft men alderhande foort van menfehen, door Vorsten tot het hoogfte gezag en invloed zien verheften.

Ontelbare voorbeelden zou men kunnen aanhalen, van Vorsten , die zich hebbende laten diets maken, dat zy zich boven de wetten moeften ftellen, en zulks ter uitvoer gebragt

Sluiten