is toegevoegd aan je favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 66$ )

ik geloof , het onderwerp dier' verfchillende gevoelens, waar van gy meldt, geweest zyn, met volle recht zyn overgeleverd.

Doch evenwel aan den anderen kant, neem de zaak in eenen niet al te onbepaalden zin op! Want, fchoon ik voor my zeive in het denkbeeld ben , dat zo wel het geheele Volk te iamen , als een gedeelte van het zelve of eemg byzonder lid. van dat Volk , mag requesten inleveren , zo als 'er nu voorbeelden zyn ; oordeel ik, dat 'er nogthans omtrent dezelve de navolgende poin&en dienen in acht genomen te worden,, en zonder welke in ach»-neemmg, ik die volftrekt afkeurc.

In da eerfte plaatze moet men zorge dragen, altyd zo min mooglyk de Overheid lastig te vallen , en deszelfs aandagt van daag. iykfche of andere gewichtige bezigheden af te wenden. Dierhalven, voegt het, dat men van een redelyk gebruik geen misbruik maake , en denzelven nooit lastig valle met Requesten , dan wanneer het hoogst noodzakelyk is ; ja wanneer uit den inhoud derzelve en de zaak waar over , ten duide lykile confteert, of dat het geluk, genoegen en welzyn van het Volk of een gedeelte deszelfs, daar m opgefloten ligt, ofwel, dat 'er een gedeelte van 's Lands welvaard mede gemengd js. Qmne nimium verütur in Viiium. . Dit dient men nooit uit,oog te verhezen.

-Aaa $ Ten