Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Maart 1795.

„ Staatsmaxime van Vrijheid en Gelijkheid alle „ voorrechten aan perfonele en aangeboorene waar„ digheden voor altoos affchaft en verbreekt ; „ daar deeze heilrijke leer gevolglijk haaren wel„ dadigen invloed op zoo genoemde, dochvalsch„ lijk veronderftelde , plaatzelijke en ftedelijke ,, voorrechten hebben moet, het Pnefidium niet „ meer aan den eerften regeerende Burgermeester „ der Stad Nijmegen behoord te worden opgedra,, gen; maar dat bij beurten van Quartiersdag tot „ Quartiersdag de Steden Nijmegen, Thiel en Salt„ Boemel daarin behooren te verwisfelen, tot tijd „ en wijlen, dat 'cr drie Hemmen wegens het platte „ Land van dit Quartier meede georganifeerd zijn, „ wanneer dezelve alsdan Amptelijk, of hoede ver„ deeling van het platteLandook vallen moge, daar „ inne zouden moeten deelen, doende dus elke zes„ de Quartiers Vergadering ieder Stad en ieder Ampt „ praefideren : En dat hier uit natuurlijk voort„ vloeijde, dat de tweede regeerende Burgemeester „ der Stad Nijmegen, of wie ook in zijne abfentie de „ tweede perfoon op den Quartiersdag wegens Nij» megen wezen moge , geenzins zijn plaats mag „ nog moet neemen aan de linkerhand van den tij„ delijkenPraefident aan het kleine tafeltje, voor „ het Praefidium geplaatst, maar als een parti» culier Gecommitteerde op den Quartiersdag, bij * * * ' „ cn

Sluiten