Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 September 1795. fchaps Vergadering op dingsdag den 8 deezer binnen Zutphen te houden, ter welker Vergadering voornamendijk over 't daarftellen eener Nationale Conventie zou worden geraadpleegd, waarom de Magiftraat noodig geoordeclt had de Burgerij bij een te roepen , om van dezelve te verftaan, hoe zij over deeze zaak van gewigt dagten, op dat daarna de Hem deezer Stad ter gem: Landfchaps Vergadering kon worden uitgebragt; de Burger van Lidth de Jeude declareerde verders, dat de Magiftraat voor den tijd dat het Volk als uitmaakende de waare Souverain vergaderd was, hunne posten nederleide, en in de kring der Burgeren wederkeerde , en verzogt, dat door de Burgerij een Praefident en Secretaris mogt worden verkoren, ten einde de order in de Vergadering behoorlijk kon worden in agt genomen: Waar op door de Vergadering, de Burgers J. R. van Lidth de Jeude tot Praefident en G. van Riemsdijk tot Secretaris wierd gekooren, die beide deeze posten aanvaarden ; Wordende door den Praefident in eene gepaste aanfpraak het gewigt der zaak, waar over gehandelt moest worden voorgedragen, de Burgerij tot ordre aangemaand, en vervolgens voorgefteld, 10. Of de Burgerij begeerde, dat 'er eene Nationale Conventie zou worden daargefteld, ja

...... ^ nee"- 2"' Zo

Sluiten