Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo September 1795.

veel de gedelabreerde ftaat der publicque financien toelaat, te gemoed te koomen, en in ftaat te ftellen tot verbetering hunner huisfelijke belangens, en meede te werken tot herftelling van den kwijnenden koophandel: voorts ten dien einde tot onderzoek eene Commisfie zijnde genomineerd uit de Landfchap ;

Is op propofitie van de Gecommitteerdens uk Thielre- en Bömmelre-waerden goedgevonden de Leden, uit deezen Quartiere daar toe benoemd, te auctoriferen, om niet alleen te onderzoeken en op te geeven, op wat wijze ten meesten nutte van de Ingezetenen, en ten minften bezwaar van de Provinciale Financien deeze inwisfeling zoude kunnen gefchieden ; maar ook daar de Ingezetenen van het platte Land, niet zoo zeer door het ontfangen van Franfche Adfignaten , als wel door Requifitien, enorme fchadens hebben geleden,en dat dus ook indien de fchadc, door de Adfignaten veroorzaakt , op de eene of andere wijze wordt gerembourfeert , zij ook een gelijk recht en aanfpraak hebben tot fchadeloosftelling , teffens te advijferen , op welke wijze de fchaadeloosftelling voor de Requifitien het beste zoude kunnen gefchieden , ten einde"' alsdan over die beide fchaadeloosfteliingen te gelijk werde gere-

fol-

Sluiten