is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en recht-kundige verhandeling van de week- en jaar-markten, mitsgaders van de zo genaamde kermissen; bijzonderlijk in Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarmarkten of Kermisfen. 227

gen (v); werken Brief echter niet bij f alie Schrijvers voorecht gehouden wordt; verklarende, de zeer Geleerde Heer Mr. Balthazar Huydecoper (w) denzelven voor valsch;doch, mijns bedunkens; zonder genoegzamengrond; maar, het is deze Brief niet alléén, waar in die fpreekwijze: de Ballingen berijden; voorkomt; want men leest dezelve insgelijks in de Keure, door Floris den Voogd aan' dë Zeeuwen gegeven , en welke bij alle Schrijvers voor een Echt Stuk gehouden wordt (>): in deze Keure nu vindt men zelfs een Articul, of Rubrique, ten Opfchrift voerende: Van beryden Ballingben:, waar ontrent de Graaf ("Volgens de Oude Vertaling 5 zijnde het Stuk oorfpronglijk in het Latijn) zich in dezer voegen uit „ Al„ le die ghene, die wonen binnén defer Cho„ re, lullengaen mit ten Grave, om die Bal' linghen- te bereydene, of mit finen Burchj, Grave — wanneer die Grave, of Burch„ Grave die Ballinghen willen berden, foe en „ faltment hem niet weygheren noch wedeE „ fegghen; ende des Graven-Mannen feilen „ den Grave ofte Burch-Grave paerden dt>en± „ o/72 die Ballinghen mede te beryden." welke laatlte fpreekwijze dus verklaard zoude kunnen worden: dat, vermits dit berijden der Bal-

lin-

(v) F. v. Mieris, Groot Charter-Boek ï. Deel Fol. 258 — 260. A. Kluit, HtStörji Critica Comitatus Hoilandiae $ Zelandiae, in Probabilibus.

(w) Aaateekffningen op Melis Stoke, Rijm-KroDijk 2. Deel pag. 304. en volgg. en pag. 427.

(x) F. v Mieris, Groot Charter-Boek r. Deel Fol. 305". Art. 38. vergeleeken met de Vertaling, jol. 313. Art. 61,

P a