is toegevoegd aan uw favorieten.

Vierde missive van Candidus aan den schryver van het politiek vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 82 )

ven, van 'c "geene hun, den Staat in't gemeen betreffende, door ukheemfche Gezanten voorgehouden mogt worden , openhg te zuilen geeven of d >en geeven, aan de'verdere Leden der hooge Regeering; met den Ambasfadeur van Vrank' ryk in h:t byz&nder meenden zy zo wel te moogen fpreeken, als met de andere uitbeemfe Gezanten, onder welke de Zweedfchen nog onlangs door den Raadpenfionaris aan hen gezonden was, om te verneemen hoe het ftond, met hunne raadpleeging op het ftuk van de werving; ook behoorden hun zulke gefprekken zo wel vry te flaan als andere Leden der hooge Regeering welke zy daaglyks met uitheemfche Staatsdienaars zagen verkecren (*). Wat hier op door de vergadering is geantwoord, blykt niet. Zeker is het, dat'er geene wet gemaakt wierd, waarby dergelyke gefprekken met buitenlandfe Ministers aan de byzondere Leden zyn verboden geworden. De Heeren van Amfterdam toonden ook verfcheidene onoverkoomlyke zwaarigheden aan , die het verbod van dergelyke conferentien naar zig zoude flepen, en verzogten den Raadperifionaris, geinformcerd te mobgen worden van de Refolutien, die voorheen

(*) Wagenaar, Vad. Hift XV.. D. p. 161,162. Befebr. van Amft. VI. Sr. p. 80, 8i.