is toegevoegd aan uw favorieten.

Vierde missive van Candidus aan den schryver van het politiek vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(iii)

de faBo van zyn ambt als Stadhouder deed vervallen zyn; welbalven ik u rade, om wanneer u. in het vervolg de lust bekruipen moge om de karakters onzer voorige Stadhouders te fchetzen , dergelyke bewyzen voor byzondere trekken in dezelve weg te laaten, dewyl zy iu de daad ongunftiger licht over dezelve verfpreiden, dan of u , of hunne nazaaten aangenaam kan zyn. Dan watzal ik zeggen? Het geldt ten uwer opzigte wat Carbonius elders zegt,

Tam bardi aüquando fuut bombies, ut ipfi eis

„ Praflare & ejjfe gratiofi judicent „ Mo dis, quihus ftomachumque odiumque commovent. (*)"

En hier mede eindig ik myn verhaal van het gebeurde met d'Avaux, bet welk ik geenzins geput heb uit de fchriften der Publicisten van dien tyd, welke (de voornaamfte ten minsten) zyn verzameld en uitgegeven in zeker gefchrifc genaamd

Con-

(*) ftd. Carmina Recentiora Franc. Carbonii. Een ander heeft deze woorden dus vertaald : II y a fou•vent des êtrei ajfez fots pour iimaginer plaire & femporter fur les autres , par l'endroit mime qui les rtiii ridicule* & infupporsribles.