Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Februarii 1797.

ber laatstleden, en gelet, dat door Requeflrantea eene Memorie van verfchotten en onkosten geëxhibecrd, en daar op eene Ordonnantie op den 524 Octob: 1796 reeds verleend is, hebben na deliberatie goedgevonden in het verzoek, bij den Requeste gedaan, te difficulteren, gelijk daarin gedifficulteerd worde bij deezen.

Op Requeste van de Weduwe van wijlen den Burger D. L. de Win, om de daar bij geallegeerde redenen verzoekende, dat Requeftrante moge wezen verrchoond van het betaalen der dubbelde Verponding en 5ofle penning, met declaratoir, om, zoo in ftaat mogte worden gefield om te kunnen betaalen, als dan haar verfchulde ie zullen voldoen.

Is na voorgaande deliberatie, en na hier op gehad te hebben de eonfideratien en het advijs van de Gedeputeerden ter Financie, goedgevonden in der Requeflrante verzoek te difficulteren, gelijk daar in gedilficulceerd wordt bij deezen.

Op Requeste van Boekhouder en Diaconen der Gereformeerde Nederduitfche Gemeente binnen Nijmegen, daar bij verzoekende, dat de Diaconie aldaar wegens derzelver flegte financiële toeitand 3- C mog-

Sluiten