is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Augusti 1797.

zijnde, dat de afgegeevene Adfignatien vervatten eene incontestable fchuld , bij de fubfifterende Convenanten tusfehen de Quartieren geagnosceerd, en bij het aanneemen der verhoogde Provinciale Quota geaccepteerd te betaalen, en aan geen liquidatie onderhevig, is goedgevonden tot voorkooming, zoo mogelijk, der nadeelige gevolgen, die uit deeze verweigering zullen proflueren, aan de Nationale Vergadering, repraefenterende het Volk van Nederland , te fchrijven de volgende Misfive.

Vrijheid,. Gelijkheid, Broederfchap. Burgers Repraefentanten!

Ha t is niet dan met de uiterfte bevreemding, dat wij door onze Gedeputeerden ter Financie bij gelegenheid van onze tegenwoordige buitengewoone Landelijke Vergadering kennis bekoomen van eene bij hun ontfangene Misfive van het Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenootfehap te Lande van den 24 Julii laatstleden, houdende advertentie , dat de betaaling van de door ons getrokkené Adfignatien op de Quartieren Zutphen en Veluwe refpective ter fomme van Tagtig duizend twee honderd vijftig guldens, vijftien