is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I'7 Augusti 1797.

'ftaanbaar is, om dat de vermogens der Gewesten niet kunnen worden opgemaakt na den minderen of meerderen overfchoc , die dezelve na aftrek der lasten mogten hebben, alzoo die overfchot afhangt van de mindere of meerdere fpaarzaambeid (1) in het verbeteren der inwendige gefteldheid der Provinciën. En aan die meerdere fpaarzaamheid en bezuiFf* ni.

CO Uit de berekening volgens het overfchot der Provinciën kunnen de inwendige gefreldheid en vermogens van -dezelve niet worden opgemaakt. Ook zouden dan de Provincen, die Uit ecu vrees van buiten ftaat gelteid te worden haare Contingenten in de lasten van het gemeene Bondgenootschap te betaalen, meer Spaarzaam en bekrompen zijn geweest, bij de uitkomst van veel erger conditie zijn, dan die geene, welke in de eerfte plaats voor haar zelvs hebben gezorgd, 'en alle devoiren aangewend o:n haaren eigen inwendigen ftaat, welvaart en vermogen te verbeteren en te vermeerderen.

Dit is in het bijzonder op dit Gewest toepasfelijJc, alzoo de Quartieren , met dien geest van fpaarzaamheid voor de algemeene zaaken van het Bondgenootfcbap beliebd, veeltrds de voordeeligfte ondernecmftigen niet hebben durven beproeven Zoo heeft het QuartL-r van Nijmegen nimmer durven benutten om, in navolging van het geene in de Provincie van Utrecht is gezien, hunne Dijken te verfterken en te verbreeden, om daar door een' fteeds dtiurend gevaar, en van rijd tot tijd wederom koomende onheilen en nadeelen te praevenieren;en meer diergelijke oogenfchijulijke verbeteiingen, meerendeels achtergelaten uit een opzien tegens de kosten, die daar toe zouden worden v.reischt, cn om niet in dé noodzaaklijkheid te worden gebragt van zich de lasten van het Bondgenootschap te moeten onttrekken.