Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PATRIOT. *|

Aanmerking.

Drie jaren is doorgaans de juifte maat ea : tydftip van een Academifch- verblyf. Elk hand; werk dog heeft zyn bepaalt getal van jaren, waarin hetzelve kan en moet geleert worden, i waarom zou het met der Geleerden hand - werk, : op dat ik zo fpreeke, anders geftelt zyn? Wel i is waar , dat 'er om zommige Kunften en Handi werken uit den grond te leeren, zes a zeven jaren toe vereifcht worden, dog hieruit dient men geen ander gevolg te trekken, als dit, : dat die veel zwaarder , gewigtiger , en vaa : meer omflag moeten zyn, dan de Geleerdheid | Ja my is meenigmaal te binnen gekomen, of : de Geleerdheit zelfs niet wel in de tydt van eea jaar zou konnen verkreegen worden, te meer, : om dat men doorgaans ziet, dat vele, die hun; ne drie jaren al volkomen en eerlyk uithouden „ :nauwlyks het vierde gedeelte van dezelve tot ! de fiudie befteeden, en naderhand egter de bei kwaamheit verkrygen om niet alleen groote .Quarrè-paruiken, maar teffens eerwaardige rok;iken en tabbaarden te dragen; edog ik heb naderhand ook wederom bedagt, dat een Geleeride alzo wel dan een gemeen handwerks-gezel iu.it zyne Bullen en Getuig-fchriften daarftellen era ::bewyzen moet, dat hy zyne gezette leerjaren 'wel en degelyk uitgehouden heeft , indien hy j;op eene behoorlyke belooning zynes driejarigen verblyfs op de Hoogefchool eenigen ftaat i.zou willen maken.

I I.

Dswyl zeker Oudvader gezegt heeft, dat hes

leven

Sluiten