is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche patriot. In spectatoriale vertogen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PATRIOT. 2©j

den mynes Heilands zo veel bladeren gewaar worde, waarin de oneindige Wysheit hare lesfen als met een flaale griffie gefchreven en gegraveert heeft.

Vaar wel dan nietige Stervelingen! Ik onttrek my voor een tydt Uw gezelfchap en verkeering, doordien ik my haaften moet dien te zoeken, die door traanen , bloedt en fterven , my een onbegrypelyk Ken - en Merk-teken der aangenaamfte Vreugde verworven en nagelaten heeft. Zou ik den genen, die in myne plaatzeden dood heeft ondergaan, niet ten blyke van dankbaarheit met myne betragtingen ten minften vergezellen en navolgen ? Ja, al beeven myne voeten van droefheit als ik my zyn fterf-uur voor oogen ftel, zo zal hem egter myne eige onmagt en kragteloosheit alzo min mishagen , dan een zieltogende Vader over de zwakke leden van zyn tot hem nakendt Kindt zig vertoornen kan.

Ik zal daarom dien, die myne Ziele lief heeft, al is het met een ontftelt rykhalzen, onder de roof - zieke klauwen zyner vyanden gaan zoeken , en terwyl ik de Moordenaars-paden van Jerufa* lem, ja de Valeyen des Olyf- bergs doorkruide, zo ontdek ik daar den Schoonden der Menfchenkinderen in eene deerniswaardige gedaante. Hier dog legt hy met een bebloedt aangezigt, door ziels - angden veroorzaakt, zyne gebeeden en zugtingen ten Hemel op te heffen. Hier legt de onfchuldigde der Menfehen - kinderen als een roekeloze misdadiger, ja de zuivere Vord des Hemels als een wraak-offer op de aarde. Zodanigen fmercelyk gezigt doet myne O 4 tonge