Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7 )

ve publiekelijk gean&orifeert wierden , hoe langer hoe meer in haare opinien geconfirmeerc werdende , dat dit werk geen goede uitflag nemen konde , te meer, dewijl doorgaans in de publieque Gereformeerde kerken, de Gemeenteniet alleen niet tot het refpedt, en de gehoorzaamheid die zij de Regering fchuldig waaren, na behoren door de Predikanten aangemaant wierden, (gelijk eerlijke en Godvrugtige kerkedienaaren wel behoorden te doen) neen maar ter contrarie, in haare predicatien en gebeeden niet duisterlijk te kennen gaven , dat het ons Vaderland niet lang wel gaan konde, zoo lang de wettige en Staatsgewijze Regering door het breeken van Edictale wetten, en het removeeren van de eerlijkfle, gequalificeerfte en verftandigtte Regenten van haare Ambten niet kragteloos gemaakt wierden, zo dat de beste van de kerkdienaren, de afgrijsfelijkfte godloosheeden, die daagüjks alhier in zwang gingen , in haare predicatien en gebeeden , of met ftilzwijgen pasfeerden of zeer foberlijk beftraften. om dat zij van opinie waaren, dat haar zeggen, teegens dat van haare medebroederen , bij deze conjuncturen van tijden op de geabandonneerde gemoederen van veele uit haare Gemeente niet eens zoude hegten.

Op den 17. Junij vonden zig de Burgcrmeefters Pesferen Vroefen , 's morgens omtrent negen uuren, buiten de Oostpoort, om de werken, die de Burgers aldaar tot befcherming van de Stad op wierpen, te bezigtigen, als wanneer zij geadverteert wierden, dat de Heeren van Zwijndrecht

en

Sluiten