is toegevoegd aan uw favorieten.

Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is, mitsgaders van het geen [...] voorgevallen is, zedert de maand junij 1672.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 99 )

aan den Krijgsraad, die in den St. Joris Doelen;, zonder kennis van de Burgemeefters vergadert was, daar van kennis geven: zij waaren gewoon zulke en diergelijke occafien waar te neemen, om haar daar door in de goede gratie van dat Muitende Collegie te infinueeren.

De Krijgsraad gaf haar tot antwoord , dat zij de extenfie van de voorz. refolutie zelfs zien moeften, eer dat zij daar over volkoomen gerust we* zen konden , ten welken einde zij haar aan den Secretaris Vroefen addresfeerden , die dezelve refolutie gecoucheert hadde, met verzoek, dat hij daar van een copie geven wilde, die zij aan den Krijgsraad, om alle disorder, zo zij zeiden, voor te koomen exhibeeren zouden; de Secretaris antwoorde ,. dat hij zien zoude, of hij den voorz. van Zoelen kort na den eeten een affchrift befchikken konde, welk antwoord bij hem gegeeven wierd, om tijd te winnen, en ondertusfchen met den Burgemeefter, zonder welks fpeciale order hij geen copie geven kon, daar over te fpreeken.

De Secretaris, alvorens met Burgemeefteren daar over te fpreken, ging tusfehen twee en drie uuren des nademiddags aan het huis van den voorz. van Zoelen, van voornemen zijnde om zijn Ed. bekent te maaken , dat hij niet bevoegt was, een copie van de voorz. refolutie te geven, zonder oordeel van Burgemeefteren aan iemand van de Regeering, hij vond de voorz. van Zoelen thuis en in zijn agterkamer met zijn Huisvrouw, Leonard van Naarfen en zijn Zwager A. Sourij aan taafel zitten, zijn Ed. vraagde aanftonds na de voorz. co,H 4 pie,