Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 221 )

dïcio Sifti , en beloften van niets 't geen in zijn zaak voorgevallen was te ontdekken, uit zijne detentie mogte worden gerelaxeert , het geen haar als voor deeze afgellaagen wierd.

Weinige daagen daar na, kwam de Zufter van den voorz. Neranus permisfie vraagen om haar Broeder in het bijweezen van die geenen , die Scheepenen daar toe zouden gelieven te committeeren , eens te moogen fpreeken en hem na eenig Bord-Papier, het geen hij gewoon was aan het Collegie van de Admiraliteit te leeveren te vraagen, maar wierd daar toe bij Scheepenen niet geadmitteerd.

Na het verloop van zoo veel tijd en meenigvuldige difputen, daarinne de animofiteit, dien men toen tegen de eerlijkfte en gequalificeêrfte Regenten van het land hadde , klaarlijk uitftak, wierd eindelijk gerefolveert , een Misfive aan het Hof van Holland over dezelve zaak van den voorz. Neranus door den Secretaris Vroefen te doen fchrijven, luidende van woord tot woord als volgt.

Ëdele Moog. Heeren.

Wij hebben ontfangen UEd. Misfive gefchreeven in 's Gravenhaage den 29. der voorleedene Maand , daar op wij UEd. Moog. al eerder antwoord zouden hebben laaten toekoomen in gevallen wij gedagt hadden , dat Mr. Theophilus en Samuel Neranus bij UEd. Moog. (zulks wij uit de Leétuure van dezelve Misfive verftaan hebben) in perfoon gedagvaart zijnde, eenige de minfte fchru-

Q Puu*

Sluiten