is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige verzameling van alle stukken, betreffende de afscheiding der kerk van den staat, door de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

' keuren, en bij de waardigfte gidenkftukkett tot I roem j an onze Natie eene plaats vergunnen. Thans wordt hun het genoegen aangeboden, om alle de advtjzen achter eikanderen aftelezen , met eikanderen te vergelijken, env als in den Prcejidiaalen /loei, den bijzonderen geest van ieder Lid en tevens den algemeenen geest der vergadering daar uit opiemaaken , — en eindelijk zeiven te bcjlisfchen. Het gewigt van het onderwerp., en de wijze, waar' Op het behandeld is , verdient zekerlijk zodanig eene bijzondere opmerking. Het betreft toch hier niets jninder , dan een belang, bij veelen dierhaarer dait^ief keven, en waar voor niet zelden dweepzucht en bijgeloof, door plantkunde opgehitst en aangevuurd, den arm des eenvoud/gen gewapend, en hein het harnas aangegord heeft, om voor het zelve even vnurig en moedig, als voor haardflede cu bezittingen, te jlrijden. — De bevooiregting van e'éue Kerk, met uitfluiting van alle anderen, was reeds federt bijna twee eeuwen een gedeelte der Nedsrlandfche Staatsgefleltenis. Dit gebouw tot in zijne grondfla^en omvertehaalen, kon men van geene enkele pennefireck verwachten. Het verdiende de bedaardfle en bedachtzaamfte overweging. En zo ooit, hier in lubben de Leden der Nationaale 'Vergadering de keuze op hen gevallen volko4 men geregtvaardigd, daar zij dit ieder en kiesch onderwerp, waarin zeker ieder hunner perfoonlijk het hoogfte belang /lelde, met eene onzijdigheid, gematigdheid, voorzigtigheid en wijsheid behandeld hebben, die hunnen verlichten geest, hunne gezonde ftaatkunde even zeer als hunnen eerbied

voor