is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige verzameling van alle stukken, betreffende de afscheiding der kerk van den staat, door de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦fj aai >

tn de gronden en hoofdbedoelingen het hier toch a!ï len eens zijnde, hebben wij, bij eenige verfehillende denkbeelden, omtrent dc meer bijzondere wcikenswijze en wegen , elkander maar onderling , met waarlijk Broederfchap aanduidende minzaamheid, in te lichten; zo zullen wij, het best hevondene ons ten regel ftellendc, elks recht en 't algemeene Heil ook op het gelukkigst bevorderen, en de ftreelende bewustheid \au verftandig cn zuiver behartigden pligt in ons geweeten mededraagen. Ik ben het dan omtrent de noodwendige gelijkheid van rechten, bij alle verfehillende Kerken, of Godsdienstbelijdenisfcn, ten vollen eens met het belangrijk voorftel van den Burger ploos van amstel, cn met het uitneemend fchoon daaromtrent ^uitgebragt Verflag; terwijl ik mij alleen bepaale bij derzelver geest, zonder ftilteftaan, of bij de voornaame aanleiding tot het eerfte, die, vast om, bij den Voorfteller zich bijzonder; aanbcveeleude redenen ., van dc Burgerwapening is ontleend; of bij bet angstvallig onderzoek van alle woorden en uitdrukkingen, die, in het zelve, of iu het Verflag., te vinden zijn.

Gelukkig behoeven wij, mijns oordeels , ook nu niet meer, ter eerfte affchaffing eener onwettige Kerkoverheerfching, ons hier nog in de bres te ftellen, of voorige wonden fmartend, ik laat ftaan, met verwijt en een niet al te broederlijken wrevel , op te krabben. Wij hebben maar alleen aan te dringen , op dien meest mogelijken fpoed, die, gepaard met eene tevens zeker gaande bedachtzaamheid, door geen te overijlende drift, alles aan verijdeling en verdere onheilen, panijfchapsvormingen en verwarringen te zeer bloot zon ftellen, met opzicht tot de verdere onwrikbaars bekrachtiging, toepasfing en voltooijendc invoering