is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige verzameling van alle stukken, betreffende de afscheiding der kerk van den staat, door de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< iz6 >

naamde Godsdienftige Gezindheden in den Burgerftaat toekoomt ; zoo tot de onbelemmerde, of door geen uitfluiting of andere verdrukking immer bezwaarde belijdenis haarer Geloofsbegrippen, als tot een ongeftoorde doch tevens nietnands natuurlijke rechten, noch de orde en veiligheid der Maatfchappij feitelijk verftoo* rende , huishoudelijke uitöelfening van haaren plechtigen Eerdienst ? Dc mintte uitzondering zelve zou hier eene fchendende inbreuk zijn op het natuurlijk beginfel der algemeene Gelijkheid, en op de aangeboorene rechten van den Menseh, ja cen flechts in trappen meer of minder verregaande misbruik van het zoogenaamde recht des fterkften , tegen de eeuwig heilige Vrijheid des Geweetens.

Trouwens, de eenige hooge Magts - uitöeffcning , die, met opzicht tot den Godsdienst , bij een maatfchaplijk Grond\erdrag kan worden bepaald, en dus mag, ja overeenkomftig deszelfs doel, ook behoort aan het Opperbeftuur te worden overgedraagen , en die dus alleen wettig beftaan en werken kan , beperkt, mijns inziens, zich tot het volgende; voor eerst: dat dezelve ernftig en krachtdaadig zorg draage , tegen alle feitelijke fchending der perfoonlijke veiligheid en gelijke rechten aller Burgeren , en der algemeene inftandblij. ving, rust cn orde van dc Maatfchappij; zonder, door eenig voorwendfel, van den Godsdienst ontleend, in het weeren en ftraffen van zoodaanige altijd burgerlijke misdaaden , verhinderd te worden. Wie zou er toch aan twijffeten, zoo, bij voorbeeld, een het Natuurrecht verkrachtend Bijgeloof, of geestelijke Heerschzucht zoo verre durfde gaan, om nog een kind aan de Godheid, als aan een Moloch of Saturnus, op grond van eevge Godsdienftige Jcphla's gelofte , opteöiferea; of het recht van lijfftiaf, inkerkcring, enz, zich

aan