Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

do»r bekende redenen ut'tlandig zijnde, bet getal der ove~ rige Leden zeer klein was geworden ; dat z ij ook verlangden, dat deeze weinige Leden aan de bovengemeldeGecommitteerden uit bunne Fergaderinge ver/lag zouden doen van bunne tot biertoe gedaane verrichtingen , en van de /lakken van bunnen arbeid, iv-ike zij meer of min afgezverkt hadden.

De drie bovengemelde Leden der Commisfie beflooten daarop een raport aan de Vergaderinge van Repraefentanten op te (lellen, waarin zij de redenen zouden opgeeven, welke dc Commisfie,buiten haarefchuld,in de onmogelykheid gefield hadden van haare taak binnen den bepaalden tijd af te werken. Bij dat Raport deeden zij verflag van het geene de Commisfie verricht had, en daar het den Repraefentanten behaagde dezelve als vervallen te befchouwen , verzochten zy hun ontflag in behoorelyke forma' te ontvangen. Dit Raporr. werd den 3ften ingeleverd, en daarbij monde» ling gevoegd, waar de meer of min afgewerkte (lukken berustten ; die (lukken, naamelyk , welke provifioncel befloten waren; doch welke nog eene nadere revifie zouden hebben ondergaen, indien de Commisfie niet door onoverkomelijke beletfelen verhinderd ware geworden haar ontwerp binnen den bepaalden tyd te voltooien.

Doch behalven deeze Stukken waren nog verfcheidene andere fchetzen over bijzondere deelen der Conllitutie by de byzondere Leden der Commisfie onder banden. In de laatlte Vergaderinge op den aillen van Januarij, en al vroeger, had ieder aangenomen zijne gedachten bijzonderlijk te laaten gaen over eenig gedeelte der Conftitutie, en hetzelve, zo goed hem A 5 moge-

Sluiten