Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S&o NODIGE BYLAGE

Reg. s.

Vaar wel, tot dat ik zelfs dees edlen zeemans /laf, Zal leggen voor den throon van onze vry Gewestey.

Om maar wederom voorbytegaan, dat het geen taal is Vry Gewesten , voor vrye Gewesten, vragen wy , of ook iemand weet , waar de troon van onze Gewesten is?jwy dachten tot nog toe, dat de vrye Gewesten geen troon binnen hunnen kring kenden, en dat die ysfelyke naam maar allec-n by de Monarchyen kenbaar was , doch onze man zal mogelyk hier ook een oog gehad hebben op het geen hy en

zyne foort hartclyk verlangden. Doch wat

zien wy hier! de dichter moet door den troon hiér al een heel wonderlyk ding verftaan, dewyl hy 'er terftond op laat volgen.

In Reg. 10.

Waar gy den zetel van onze eendracht op woud ves-

(ten ;

Want hoe zeer de man met molentjes in deze zeetriumph loopt, hy weet toch, dat men nooit een zetel boven op een troon vest.

Reg. ii.

Tot dat elk Zeekaptein die als een held gebood; Den degen van triumph tot aan 't gevest ontbloot, In 't blinkend lemmer voor uw Majefleit zal zwie-

(ren;

Deze regels hangen met de voorgaande aan één3

als

Sluiten