is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£30 VERSCHILLEN met ENGELAND.

bij den meergemelden mandrillon, bl. 87. een' Brief, die hem zoude gefchreven zijn van den Prins van Pruisfen, Frederik August den 3 Dec 1787. waarin die Vorst Hem en zijne Patriotten ten flerkflen verwijt hunne onberaden flappen in het aanhouden van hare Koninglijke Hoogheid de Princesfe, Gemalin van Neêrlands Stadhouder , en hun dwaas vertrouwen op krachtdadigen en welmeenenden bijfland van Franfche Krijgsmagt. Welke ongepaste onvoorzigtigheid (leest men daar) begaan de Patriot' ten! Op weg aantehouden de Zuster van eenen Koning, die kortling den Rijkstroon beklom, en reeds voor/lellingen van vriendlijke fchikking gedaan had. Dit was hun eigen glazen injlaan: men liet zich verfchalken door Franfche beloften (par les parohs Francoifes). De Koning van Pruisfen vraagt met reden om voldoening van dien hoon. Men weifelt daaromtrent. Hij zendt bericht dat hij Krijgsvolk laat aanrukken. Gij trekt het in twijfel. Waarom? omdat Frankrijk u zegt: „ Hij zal niet durven. Wij komen naar „ Givet Hij zal wel aan de Frontieren „ ftil blijven" Niets van dat alles. Nog blijft gij de Franfchen wachten op dien tijd,

dat