Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Dewaere vereischten van het Heldendicht, z» keurig beantwoord te zien, dat zij, op bet eenJlemmig verflag der daertoe Gecommitteerden , de Verhandeling, die den kunstlievenden Landgenoot thans wordt aengcboden, en, bij de opening des billiets, gebleken is door den Heere MR. Rhijnvis Feitii gefchreevcn te zijn, met den Gouden Eerpenning mogt bekroonen.

Ontvangt dezelve gunjlig, Beminnaers der fchoone Kunjlen! en laet de uitgaeve van dit Boekdeel, in afwifeling onzer Dichtlievende Oefeningen, u al verder overtuigen, dat wij ons uiterfle vermogen aenwenden, om, ingevolge van de inrichting onzes Genootfchaps, alles toetebrengen, wat ter bevordering der Dichtkunst flrekken kan; viogen wij onze pogingen vereerd zien met uwe goedkeuring, het zal ons ten fpoore flrekken tot tenen ijverigen voortgang; en meer en meer be-

dagt

Sluiten