is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïö4 VERHANDELING

AVt honigleger zweeft in eenen drom van huis, En mort en dommelt met een mommelend gedruis (25.)

Wij zouden dc voorbeelden hier van verdubbelen kunnen, ten ware wij begrepen dat elk, die onze Dichters leest, daaglijks gelegenheid zal hebben om ze aan te vullen. Genoeg is 't dat wij hier aanmerken , dat deeze en veele diergelijke bijzonderheden dc fchoonheid van het Heldendicht vermeerderen; doch alleen dan, wanneer het denkbeeld 'er niets bij lijdt, wanneer zij 'er zo ongezocht in voorkomen, dat men zich verbeelden zou, dat de Dichter zijne denkbeelden niet natuurlijker had kunnen uitdrukken. Zo ras men 'er de kunst in ontdekt en 'er de moeilijke arbeid des Verfenmakers in doordraait , zijn ze onverdraaglijk. Al wie levendig gevoelt, en eene hebbelijkheid verkregen heeft om zijne gewaarwordingen even vuurig aan anderen mede te delen, kan hier alleen, en teffens zeer ongezocht, in flagen. De taal, daar hij gewoon is in te denken, ftaat hem geheel ten dienfte: hij kent alle haare krachten, haar uiterfte vermogen. De woorden, de juiste, de cenige woorden, die hij nodig heeft, komen zich van zelve aanbieden, hij behoeft 'er flechts over te bevelen; in een woord, hij doet 'er wonderen mede. Van hier dat die Dichters, die het meeste vuur bezitten, ook het meest in hunne werken door den woorden

( 25. ) Jjlrcom ï. B.