Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

526- VERHANDELING

den kan hij ze onmiddelijk uit de natuur nemen, of voor afzien hoe ze de Ouden uit de natuur genomen hebben, en dan dien zelfden weg in flaan, waar door zij behaagd hebben: hij kiest natuurlijk het laatfte. De natuur alleen leert zeker het waare kennen, maar zij leert niet het uitmuntende verkiezen — dit is het werk van de kunst: zij leert nog minder het uitmuntende, dat men uit verfchillende vakken der natuur verzameld heeft, zodaanigbij een voegen, dat 'er een fchoon'geheel , dat nergens in de natuur zijn weerga heeft, fchoon het hoogstnatuurlijk zij (io\) uit voortkomt — dit is alleen het werk van de Genie. Van deeze gelukkige navolging der natuur vindt hij de modellen in de Ouden; zij wijzen hem met hun voorbeeld, wat hij verkiezen , wat verwerpen moet; waar mede hij behagen kan; wat hij in alles te betrachten hebbe; met hunne kunde vooraf verrijkt, is hij voor oneindig hooger vordering vatbaar. De werken der Ouden moeten voor ons zijn , wat een fchoon feeld van MichelAngelo voor den jongen Beeldhouwer is. Deeze zal zich niet ophouden met gedurig het zelfde Beeld na te maaken, dan zou al de vrucht zijner moeite, wat pogingen hij ook aan mogt

wen-

(iö ) Deeze faamenvoeging van enkele fchoone deelen, zo dat 'er een eenvoudig fchoon geheel uit voortkomt, is alleen dc waare, de edele navolging der Natuur. Zij die hier minder klaare denkbeelden van mogtcn hebben, nemen de moeite van bladz. 66, en eenige volgenden der Inleid, -voor Voikmans Reisboek door Italien, en de voortreffslijke noot daar onder geplaatst, natelezen, ea alles zal hun duidelijk worden.

Sluiten