is toegevoegd aan je favorieten.

Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteröefenend genootschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T~ PRIJSVERZEN.

Als Christen, altijd kalm en met zijn lot te vrcden, God, om zijn weldaên, meer gedankt heeft, dan gebeden; Het achtbaar beeld van cats , wien ieder menfehenvrind , In weerwil van den nijd, eerbiedigt en bemint.

Beroemde Dichtrenrei! aan wiens geliefde fnaaren Het IJ zijn ruisfehen houwt en 't murmlen zijner baaren; Die, als gij zingt, uw' trouw voor deugd of vrijheid toont, En beider hoofd lauriert, zo vaak ge uw zangers kroont; Thands noopt ge ons weêr de baan der glorie inteftreeven: De Dichtrei ziet zich weêr de fchoonfte zangtaak geeven; Gij roept: „ komt, Belgen! die naar zegepalmen dingt, „ Komt, rukt het ftrijdperk in, geniet uw' wensch en zingt! — „Het voorwerp onzer keus, nu voor uw oog gehangen , „ Eischtgeen tafreel van moord,geen'klank van wapendrangen, „Geen lauwren voor een' held, vcrwianaar in den krijg: — „ Hoe grootsch die zangtoon zij — dat hier zijn donder zwijg': „ 't Zij trotsch, de zee te zien, door woesten flonn bevvoogen — „ De beek, die zagtjens vloeit, ftreelt ook, in kalmte, de oogen. „Gij dus, befpeelt ge uw lier, bcfnaartze op aagten toon; „ Maalt ons de ftillc deugd in heur eenvouwig fchoon. „ De waarheid zij uw taal, uw voorbeeld uwe vaderen; „ Uw doel hun trouw, hun vlijt, hunn' Godsvrugt faam te gade„In 't beeld van cats: - ten loon is u deez' krans bereid — „Die krans verwerft u roem, die roem de onfterffijkheid. „ En, 't geen uwe eedle ziel meêr dan dat loon moet fïreelen , „Het voorwerp uwer kunst doet ge in uw glorie deelen,

5, E«