is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pft* VERHANDELING

en getal van regels in eene zekere verdeeling, volgens de vinding van de Griekfche Dichteresfe Sapbo, waer van wij dit voorbeeld in 't Nederduitsch uit Poot opgeven:

De Wcten/chap braveert gezvelt en kragt Bij handelt zvijs, die naer de wijsheid tracht, Wiens ocjfening het nunjchelijk ge/lacht

Behoedt voor 't /neven. De kennis en het nut der Bilhjkhcit, Die troonen /choort en kop"re gronden leit, Daer 't heil op fteunt, zijn waert in majejleit

Bij ons te leven.

Voorts is het bijna onmogelijk, een bijzondere maet, de lengte der verzen, of een bepaling der coupletten voor het Lierdicht aen te wijzen, vermits onze Nederduitfche Dichtkunst, en het Lierdicht m zich zclven , voor een oneindige verdeeling en verandering van ondeifcheidene coupletten en voetmaten vatbaer is, en dezelve toelaet; egter kan men in het algemeen vastflellen, dat aen het Lierdicht een deftige, bevallige en vloeiende trant boven anderen eigen is, doeh hier in geven de onderwerpen ook eenige bepalingen en uitzonderingen aen de hand, welke door den bekwaemen Dichter nimmer zullen worden over 't hoofd gezien; de ontelbaere foorten van verzen, de onderderfcheidene maten en afdeeüngen , welke in onze Dichtkunst, en met betrwkking tot verfchillende onder-