is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUCIFER van VONDEL. *ty

heid verftaen hebbende, aen de goede Engelen vragen naer de oorzaek van deze klagten , mee beloften van bijftand en befcherming , indien zij mogten beledigd zijn; de Engelen geven hierop de klagten der Luciferisten aen Apollion en Belial te verftaen, welke hierop ook hunne wederfpannigheid doen zien, en dezen Rei daer door tot afval trachten aentezetten , de redenen, waer door de goede Engelen deze booze Geesten tot gehoorzaemheid en het betrachten van hunnen pligt poogen overtehalen, zijn zeer fchoon en waerdig in den mond der heilige Engelen; wij zullen eenige regelen hier uitfehrijven, om onze Lezeren 'er de krast van te doen gevoelen:

Een Magt regeert het al, en keert het hovenfle onder-, Wat de aller minfle ontfangt is loutre gena, Hier geit geen willekeur, hier komt vernuft te fpa, In d'ongelijckheit is Godts keerlijckheit gelegen. Zoo zienwt tegens 't lichst het zwaerfte zwaerder wegen • Dusfteekt het fchooner af op 't fchoon; de kleur op kleur; He Diamantfteen op Turkoisblaeu, geur op geur; Het fterke op flauwer licht; geftarrent tegens flarren. Ons fchicken is den flaet van dit heelal verwarren Misfchlcken al wat Godt gefchickt heeft, en beleit] En wat het fchepzel fchickt, dat is wanfehapenheity In 't allerminfie lidt; men (lacck dit murmureren, De Godtbeit kan den ftaet van 't Englendom ontberen} Zij is met niemants dienst beholpen. Eeuwigh rijck En heerelijk, behoeft zij Wieroock, noch Muzijck,

Noch