Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HORATIUS DICHTKUNST. 2^

de Bepaaling geheel weggelaaten : en waarlijk de min-

fte overweeging, zou de onvolmaaktheid dier bepaa„ lmg duidelijk hebben doen opmerken (/)."

Eens algemeen aangenomene Gevoelens te bedtijden, heeft veel in, en maakt de overtuiging moeilijk, Dit ook heeft men, in het zo even medegedeeld bijzondere, van dezen Engelschman gezien, fchoon men zijne bezwaaren, op verre na niet heeft weggenomen. Zelfs de bekwaame Riedel heeft de gegronde Bedenkingen van Home, die hij meer vernuftig dan wijsgeerig befirijdt, nog niet opgelost in zijne Aanmerkingen, door welke hij den Lord, als mogelijk wederlegd zijnde, te boek ftelt. „ Eene zedelijke daad (zegt hij) kan zonder „ verfcheidenheid der gevoelens, beweegredenen, oog„ merken, drijfveêren, gevolgen, enz. niet fchoon „ zijn. Een wiskundig theorema is, als zoodanig, niet „ fchoon. In alle fchoone Voorwerpen voor het ge„ zicht, is verfcheidenheid, mengeling en breeking

der lichtftraalen, die in een beeld te famen loopen, „ en daardoor fchoon worden. De Bal is de eenvou„ digfte gedaante van allen, maar ik voeg 'er bij, ook „ t'evens die, waarin de mecfie verfcheidenheid is. „ Veele kleine regte lijnen, dat is verfcheidenheid, loo„ pen in de rondte te famen , en dat is eenheid. Van 5, hier de aanmerking van HoGAitxaovcr de fchoonheid

(/5 Zie H. Hom Elemtnts of Criticism. Ftl. I. Ch. IX, p. 321, 3-2. De vierde Druk. Etlcnlurg 1759.

P

Sluiten