is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods grootheid in de wonderbaare schoonheden der natuur. Heldendicht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOONHEDEN der-NATUUR. Tweede Gezang. 95 6 Waterkoe O),.hoe galmt de lucht op uw geloei! De rest van 't Zee-Rund heir (a) beknelt ge in uwe boei. Ei flaap, en laat ze op 'tftrand in zachte fluimring rusten!

Ginds ziet mijn nieuwsgraag oog, van deeze waterkusten s Een' Zee-Os (£), in zijn vlugt, den Geit niet ongelijk, Een rots beklautren in het groene zcefchuimrijk.

Al

(s) 6 Waterkoe, ] Hetgefchreeuw van den Lamentin of Zeekoe," gelijke zeerwel naar dat van eene Koe, waarom hij ook de Zeekoe genaamd worde. Dees twijfelachtige Visch, heeft twee voeten als handen, ieder van vier vingeren. P. du Tehtre, befchrijft in zijn Hifi. des Antilies de wijze, waarop men haar vangt in de Zee van Amerika.

O) De rest van 't Zee -Rund heir] Te weeten: Zeekalveren: ( Deeze (zegt Virghhis in 't 2. Boek der Landgedichten) geeven zich op 't ftrand aan den flaap over. Zij ilaapen zeer vast, en de Ouden hebben daar een fpreekwoord van gemaakt: Dus zegt Ju-Venalis, in zijn derde Hekeldicht:

Eripiunt fommm Drufo vitulisque marinis. dat'is: „ ze ontrooven D e u zus, en het Zeekalf hunnen flaap." Volgens de Befchrijving van Spitsbergen, 4deHoofdil. heeft het Zeekalf eenenkop,niet ongelijk aan dien van eenen hond: korteooren, grooteen ingezonken oogen, tanden als vlijmen: zwaare, lange en puntige klaauwen, en eenen korten Haart, baffende als honden, die heesch van keel zijn.

(ZO Een' Zee-Os] of Walrus. Dit tweeflachtig dier gelijke wél naar een Zeekalf; maar is veel grover en grooter Het heeft eenen muil zoo groot als die van een' Os, aan welken hij ook in grootte gelijkt. Zijne oogen die rood als bloed zijn, 'ftaan vérr* boven de neusgaten : Ieder zijner 4 pootcn, heeft 5 vingers,

waarvan