Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2f>8 PRIJSVERHANDELINGEN VAN HET

ring : daar wij reeds elders den kanker uit inwendige vochtoorzaaken oorfpronglijk verklaard hebben, daar hebben wij tevens (§.203.) de reden deezer verfchijnfelen betoogd , en voegen er hier Hechts bij: hoe zoude het mogelijk weezen , dat wij den kanker door de handkunst konden uitroejen, zo lang zijne werkende oorzaak aanwezig blijft? en daar het tot heden gebleken is, dat nog niets vermogend is bevonden, om deeze voordbrengen de oorzaak opteruimen of te vernietigen*, hoe zouden wij zulks dan van een middel , dat Hechts het gewrocht voor een korten üijd opruimt, Verwachten kunnen?

: . §. 225.

1199 bifSH') tttt*iW£ V: \v\\ fl99' , SÉfc" tV^TMivtSVl

Neen , ieder Heelmeester , in wiens hart het minfte gevoel van menschheid is, moet, door de zo even (§. 223.) aangeftipte ongelukkige voorbeelden , die met een verbazend aantal zouden kunnen ' vermeerderd worden , en wier gevolgen altoos uit het wegnemen van eenen waken kanker zullen voordvloejen, voor altoos van deeze operatie worden afgefchrikt: eene operatie, nog eens , • die de ellende deezer ongelukkigen, op eene even zo wreede als' roèkelooze wijze, verhaast en vermeerdert.

Sluiten