Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 3S

zommige Lijders met zijnen Meester te bezoeken, derzelver gebreken oppervlakkig waar te nemen, en zelden of nooit eenige reden hoort geven, waarom de behandeling, zoo en niet anders, worde ingerigt; — daar de Vroedvrouwen het een of ander boek over de Verloskunde, het welk zij in handen krijgen, eenige malen doorlezen, en zig reeds bekwaam genoeg rekenen, wanneer zij hetzelve eindelijk hebben van buiten geleerd; — daar nergens gelegenheid is, om in een kort tijdbeftek reeds verkregene kundigheden door ondervinding te bevestigen en uit te breiden; - daar kan men, over het geheel genomen, weinig bekwaamheid, veel min iets tot verbetering of opluistering verwagten.

Aan onze Hoogefcholen wel is waar, worden alle die Wetenfchappen geleerd, welke wij heb-

E 2 ben

Sluiten