Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OveryJJelfche Gedenkjlukken Ilde Stuk. 147

ver befcherming cegen inheemfch en uitheemfch geweld. De Bifchop was ook , tot vermeerdering zyner magt, daar mede gediend: en 'c kon hem niet dan nadeelig zyn; indien die Heeren zich in de orden van het Leenmanfchap van een ander magtig Landsheer begeeven hadden.

$. XI.

De Bifchop en de Staaten maakten, by wege van, algemeene wilkeuring , wetten of Statuten in de Graaffchappen en Heerlykheden van den Bifchop, waar uit Overysfel is te famen-gefteld, zo verre de wet of gebruik van het Duitfche Ryk, waar van Overysfel noch niet ontbonden was , die te maaken, toeliet. Dit deed ook de Heer van Almelo met zy». ne onderzaaten, als blykt uit den Stadsbrief van Almelo van den jaare 1420 Cm»), en uit den Statuten, brief, door hem met die van Friefenveen, behoorende onder de Heerlykheid Almelo, opgericht, in. den zelfden jaare 1420, en herhaald in den jaare 1452 (*).

Van de oude wilkeuren der Heeren met hunne ingezetenen, van Heerlykheden, waar uit Overysfel is te famen-gefteld, is niets meer in gefchrift over* gebleeven. Zelfs van den Bifchop, en die van zyn land, zyn geen vroeger wilkeuren te vinden dan de

zo-

(w) By de Almelofche gedrukte Contraconftdemien , ondet N. 1.

(x) By de gedrukte Almelofche Deduiïie, onder B. ï. £f 2. e/t hy DUM3AR , Analett. Toni. II. p. 415 et 427 K 2

Sluiten