Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OveryJJ. Gedenkjl. Ilde Stuk. Bylaagen. 2351

ende finen navorders. dat wi alle coramer ende fcout die nu is of comen mach. die wi Willam Her van Boecftel of Ver Conegond onfe wiif op defen vorghenocmden Grevefcap heerfcap. ende goed ghejnaecc hebben in wat manieren, dat dat is. anders dan hier voren vutghefat is federt dat wife te wive namen, ave doen iblen ende daer ave ontheffen, ende in dien goede waren jaer ende dach alfe wi fculdieh fiin te done. tieghen.alle dien ghenendie des ten rechte comen willen, fonder alrehande arghelift. Voert ghelije wi ende ghijen (i) dat wi Willam Mer van Boecftel ende Ver Conegond Vrouwe van Boecftel vorfeit die Heerfcapye. die borch ende thues van Dyepenhem, ende die Grevefcap van Dalen, ende dat goet dat daer toe behoert. dat wi den Bifcop van Utrecht vorfeit voer een vrieyghen (k) goet vercoft hebben alfe vorfcreven is. nye aen enighen Here en brachten, noch heer op en droghen. noch van heren ontfenghen. Voert fo hebben wi Willam Her van Boecftel. ende Conegond Vrouwe van Boecftel voer ons voer onfen Kiinderen onfen erfnamen. onfen nacomelinghen. vorfeit ghelooft ende ghefekert. ende loven ende fekercn bi onfer trouwe ende waerheit. onfen heven Oem den Bifcop van Utrecht finen navorderen, die Bifchop Tutrecht wefen zolen, ende fiere Kerke Tutrecht vorfcreven. dat wi nummermeer van defer tyd wert (l). bi ons of bi anders yeraant defe vorghenoemde heerfcapye. borch. grevefchap. hues ende goet dat toebehoert alfe voerfcreven fiin aenfpreken noch aentalen en zolen, noch aen doen fpreken. noch aentalen mit rechte noch mit foorcen. mit ghewelt. of in anders enigherhande manieren, Ende hier mede fo gheve wi over ende

ver-

(ï) Ghelyen en ghyen is belyden en betuigen : by verkorting van ghelieden, ghieden. Zie verghieden, belieden, ver lieden, by Matth. de jur. glad. cap, n. p. 124.

(*) Alodiaal.

.(i) Lees voert, dat is, voordaan-j

Sluiten