Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f4 Overysfelfche Gedenkjlukken. lilde Stuk.

nen |s>ticïjteS unbccboïjjöet enbe tmbetMagSêt boee mi/

Winhof , Deel 1. art. 12.

ft

Sftem toltiii jafie bat ttoe atëan ftuenben enbe be*

Dm*

■dis rechtdage up quemen. Ende daer na die clarynge als dat plecht to gefchyen to Deventer. Int iaer ons Heren duefent' CCCCXXII des vrydages na Symon ende Judas. Hier wordt gefprooken van de Kamerklaaring, in onderfcheiding van de Groote Klaaring (e); welke Kamerklaaring alle veertien da. gen wierd gehouden, en wel des daags na den Recht* dag: doch beneden zullen wy zien, dat deeze Klaa» ring en de Groote Klaaring, by de nieuwe oprichting deezer Republyk, tot ééne Klaaring zyn geworden , die maar eenmaal des jaars gehouden wordt. Het behoud van het oude gebruik, om alleen ten ty» de van de Klaaring de Hooge Bank te fpannen, zou derhalven hier veroorzaaken, dat een Riddermaatige maar alleen op één zekeren tyd in het ganfche jaar gedagvaard zou kunnen worden, indien het nieuwe Landrecht van Overysfel van 1630. Deel 1. tit. 20. art. 1. dus te verftaan zy, dat alleen dan de Hooge Bank zou gefpannen moogen worden , wanneer Stadhouder Ridderfchap en Steden in Klaring vergaderd zyn: daar wel eer een Riddermaatige alle veertien dagen op deezen Rechtdag kon aangefprooken worden.

X.

Dé Bifchop, die hier meldt van dedingen (a), dat

is,

(«) I. Stuk, Voorbericht n. ia.

(a) Anders ook gezegd degedingen, dagedingen. Dit woord

be-

Sluiten