Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landbrief van J. v. Verhenïoro. ii.

bertïacen/ mït.ll2annen enöe urit ©ien^tinaiimn/ en* 6e nut Dien ïnnDe ban cCtoentge/ na öegt ïanöi recljte.

Winhof, Deel 1. art. a».

:

Wat betreft het hooger beroep in lyfftraffelyke zaaken , waar van wyders in dit artikel wordt gemeld, is aan te merken, dat volgens het Saxifch recht (p) , iemand , om misdaad gevangen , geen oordeel fchelden mogt; doch dit verbod fchynt by dit artikel iets nauwer bepaald, en wel tot het geval, alwaar geen blykende fchyn, dat is, geert handtastelyk blyk van de misdaad des befchuldigden was. Nogthans was het den befchuldigden, in geval van blykenden fchyn, toegelaaten, het vonnis temoogen wederfprceken; 't welk alsdan door den Drost met de Edelen cn het Gemeene Land van Twente, voor het zelfde Gerichte wierd verklaard, daar het vonnis eerst was geveld. Dus gefchiedde deeze wederfpraake, dat is, tegenfpraake, van het vonnis, by wege van beroep op de meerder meening van het zelfde Gerichte (q), met toetrekking van de Pares Citrice van geheel Twente; als waaren alle de Edelen (want deezen hebben, in lyfftrafFelyke zaaken, ia geval van blykenden fchyn , niet onder de Hooge Eank hehoord) en het Gemeene Land. Winhof , in wiens tyd zulks reeds Verouderd was, heeft het gedeelte van dit artikel des Landbriefs van Verneneokg, 't welk hier van meldt, overgeflagen. Thans wordt volgens de nieuwe Overysfelfche Landrechten (r), van Sententien in Crimineele zaaken, mede brengende Corporeele of Capitaale ftraffe (O, niet Geappelleerd.

XII.

(p) Saxeotp. lib. II. art. 12. in fin. (q) Zie boven by art. 10. (r) Deel I. tit. ïg art. 13. \s) Vergelyk II. Stuk bl. 16 4.

B 3

Sluiten