is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io5 Overysfelfche Gedenkjlukken. lilde StuL

hadden hun Gericht van Richter en Borgmannen op den Burg, alwaar zy in het recht betrokken wierden (i). Zonder toelaating mogten zy niet buiten den Burg woonen (k). Zy bezaten huizen, alsBorgmans Leenen, op dVri Burg, of ook goederen buiten den zeiven (1% Sommigen wierden voor geld tot Borgmannen gewonnen, om vervolgens met een goed, 5t welk daar voor gekocht wierd, beleend te worden (jn). Anderen wierden ook met een zeker jaargeld beleend (n), 't welk insgelyks in Manieenen wordt befpeurd. Op den Burg te Goor zyn thans geen huizen als Burgleenen meer bekend; maar wel fommige Hovezaaten in Twente, wier bezitters alsnog Borgmannen van Goor zyn, en aldaar nog eenige rechten genieten. Ik zal den brief zeiven, waar au, gelyk gemeenlyk in oude, hoewel geloofwaardige affchriften, niet zo zeer op de fpelling, als wel op de woorden gelet moet worden, hier volgen laaten : " Wy Joh an van Virnenburgh by de gena„ den Goits Bisfcop Tutrecht maken kont allen lu„ den dat wy Ridderen Knapen Mannen ende unfen „ gemeynen Borchmannen unfs huys van Ghoir ge„ vonden hebben in alfodanen recht ende vrieheit „ tot anders hoeren dienstrechte (o)> als hier nae

ge-

eigenlyk niet het tegengeftelde van Vrouwen Leen, maar van Borgmafis Leen, cn Dienstmans Leen. Korp. d. I. in obferv.ad XXI XXIV. Zie ook II. Stuk, bl. 134. Indien bedongen wierd, dat zulk een Leen ook op Vrouwen zou vererven, plagt 'er bygcvoegd te worden, dat zy die zouden Vermannen. Kopp. d. l.N. XXIV. Zie ook de Spreekwyze een Leen vermannen en verdienen , dat is , den Leendienst doen ; aldaar. N. XXV.

(i) Kopp. d. I. N. XXXVII.

(k) Aldaar in Objerv. ad. N. XV XVIII. & ad N.

XXI XXIV.

(0 Aldaar N. XV XXI en weer daar volgende brieven.

(m) Aldaar N. IV VII.

(n) Aldaar N. VIII XI en meer andere ftukken aldaar.

(0) Tot andere hunne Ditostrechten, dat is, Rechten den v' Adel-