Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landbrief van Filips van Bübgtjndien. 227

ten 3Eonbe£ gefeten een ofte raeec notren tojffê öaïtë of* te iMen bupt onfen 3Eonöe uuer.cn fait totüen öat 3a ban mit Sanfcjepen potten ofte anbece fcgepen I biè faï oa£ ban eïtben notie to toïïe geben enen (toïben güi'ben ban geim'c^e. €iiüe tooJDe nemanté fiebonbeti bie ben totïenn ontfuecben en^e nnet en betaeïöe/ faï becöuect hebben ;f>cgtu enbe guet been geïfte to: nufec bcijoeff enbe banbcc rjeï.Tfe Mff tot begae<T b$ .pje* nen bie bat meDet ofte bat fctjm enbe pot aentjaeit en* be gaïff tot onfe| toïïenaerg begoeff.

(■" nsbwA 'jcj ïccb tóiboniS sb vs in- ,smmi»s «»j 3ftem foe tote enigen toïff / goït ofte Raïen CO ^iïï buecen (2) tot onfec £>teben / aï£ nemeutiicïieu 33ehen* tcc Campen gtooii'e #aëfeït «éenemuoben enbe anae* ttn ^tiditf-'fe èteben enbe iSïetfien faïï jjfeQöïbea toe* fen ou ten 'Cournier baer |p' becbn baren faï een ?ea* ïirn te öjcngen ban bec „Stabt ofte S^reiien toegen oaêc B| ben gliei'nacgt ïjeft op fuïrJïe he^ieutte aï$ bocert SSp aïfae fiiftfe teafien fitm npet gefeb^tf en faï toosbért tec tnt me fnicSe fefjffi ofte pot in'bf ^oe-'t? ^tibt af* te ©i'eefte omïaben (f enbe ïar§ gemiect en e onfen ori* brcfaren nftaer berfiöft enbe aetrte^ 'fW vn «ftitte bit tenten faunen ine'irn fn b?n §>reb-n ertje i©ïetben boecftj. fonbec pet baec ban te nemen.

gitetn op tgene bat onfe &tgoïten in onfen ïanben/

gaene

:; - Vin.

Volgens den tweeden Landbrief van Bifchop Da-

.2«s .114, .15 .ü .Vi ïohwiW v'> ww - ■■ VJP (t) Kooien, r ^ v

vaaren. .. 3 ,

P 3

Sluiten