Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Oyêrysfelfche Gedenkjlukken, IVde Stuk,

ken en graaven (d). En Karel, Hertog van Gelder, bier te Lande meester zynde, gaf in het jaar 1523 vryheid van> fchatting aan verfcheiden Overysfelfche meyeren van het Huis te Dort, op dat zy daar tegen dit Huis van den Heer van Dort, gelegen m Gelderland, aan de grenzen van Overysfel, waar van het onderhoud den Heer van Dort te zwaar viel, zouden helpen onderhouden (e). De Hopman Johan Baptista van Taxis verklaarde in het jaar 1582, dat de boeren van de Heerlykheid Almelo, anderszins buiten deeze Heerlykheid van Pionieren vry, uit vriendfchap , eenen dag, op den Huize Twicklo hem hadden helpen fchanfen (ƒ); en te rechte.' Want alle kasteelen van Edelen, doorgaans ook Leengoederen zynde van de Provincie, of toen van den Landsheer, waaren zogenaamde Open Huizen van den Landsheer, om dezelven, in tyd van nood of oorlog, te gebruiken ig): gelyk de Edelen met lyf en goed den Landsheere moesten dienen. De Heeren Staaten van Overysfel maakten in het jaar 1582 gebruik van dit recht van Openhuis, toen Hun Ed. Mog. eenigen afzonden aan Johan van Rechteren , om hem te kennen te geeven, dat hy het Huis Rechteren in handen van Ridderfchap en Steden leveren zou (h) , zo als ook werkelyk gefchiedde. 't Is ook een blyk van belang des Lands by de Huizen der Edelen , dat op den 19 July 1606 aan Hun Ed. Mog. de Heeren Ordinaris Gedeputeerden wierd bekend gemaakt, dat de Huizen Schulenburg en Raan door den vyand waaren ingenomen (z). Om voorzeide reden was ook niet zeer vreemd, dat Herman van Coeverden tot Wegdam in 1618, by Ridderfchap en Steden eenen

dienst

00 Stuk, bl. 66. (e) Bylage N. 3.

(ƒ) Deductie der Heerl. Almelo, Bylage P.2do. bl. 201. (g) Struv. corp. jur. publ. Germ. cap. 29. g. 57. {h) Register der R:fol. van R. fcf S. op het jaar 1582. (0 Bejoignes van de Heeren Ordin. Geiep. op deezer, tyd.

Sluiten